Staff

SR.NO TEACHER NAME FATHER’S NAME PHOTO  
1 AJEET KUMAR GRIDHARI LAL    
2 DURVIJAY SINGH BHAGWATI SINGH    
3 MANISH AGNIHOTRI BRAJESH AGNIHOTRI    
4 POOJA YADAV SURENDAR YADAV    
5 RAHUL KASHYAP VISHWANATH    
6 SANJESH PANDEY B.S.PANDEY